Deep image prior for undersampling high-speed photoacoustic microscopy

TitleDeep image prior for undersampling high-speed photoacoustic microscopy
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2021
AuthorsTri Vu, Anthony DiSpirito, Daiwei Li, Zixuan Wang, Xiaoyi Zhu, Maomao Chen, Laiming Jiang, Dong Zhang, Jianwen Luo, Yu Shrike Zhang, Qifa Zhou, Roarke Horstmeyer, and Junjie Yao
JournalPhotoacoustics
Volume22
Pagination100266
Date PublishedJan-06-2021
ISSN22135979
DOI10.1016/j.pacs.2021.100266
Short TitlePhotoacoustics